Salgsbetingelser

Bestillinger faktureres etter gjeldende pris og leveringsbetingelser, og iht ordrebekreftelse.
Selger har eiendomsrett på leverte varer inntil fullt oppgjør er mottatt.
Det tas forbehold om endringer av spesifikasjoner på produkter uten forutgående varsel.
Garanti og reklamasjonsrett i henhold til norsk lovgivning.
Garanti og reklamasjonstid gjelder fra leveringsdato fra Kitchenline AS.
Garanti reservedeler er 6 måneder.

Transport og kontroll av gods
Kunde skal kontrollere produktet ved mottak, både for synlige skader på pakning, og for eventuelle skader på produktet. 
Eventuelle skader skal noteres på fraktseddel og kvitteres av kunde og fraktselskap.
Eventuelle skader skal meldes Kitchenline AS innen 7 dager etter mottak. Alle skader skal dokumenteres med bilder. 
Ved mangel på kvittert fraktseddel eller ikke overholdelse av tidsfrist bortfaller reklamasjonsretten for transportskade. 
Ved henting på lager og/eller ved bruk av egen transportør skal godset kontrolleres når det forlater lageret. 
Pakkseddel skal kvitteres. 
Eventuell skader på produktet, eller omgivelsene ifm innbæring er kundes ansvar, selv ved innbæring av fraktselskap.

Montering
Kunde er selv ansvarlig for all nødvendig montering og tilkopling av produktet.

Reklamasjoner
Ved reklamasjoner skal Kitchenline serviceskjema fylles ut og signeres. Kvittering for kjøp vedlegges.

Retur
Varer som ikke omfattes av reklamasjon, tas ikke i retur. Unntak er feillevering fra Kitchenline AS.
Skyldes feilen Kitchenline AS, krediteres faktura med 100%. 
Reservedeler kjøpt av privatpersoner tas ikke i retur.
Produktet skal returneres i original emballasje. 
Eventuell skader ved retur er kunde/forhandlers ansvar. 
Seneste frist for retur er 2 uker etter at varen ble sendt/hentet fra lager. 
Mangel på original emballasje belastes med 5% av varekost maks kr. 1500,-

Garanti og reklamasjonsvillkår

Kitchenline dekker kun garantiarbeider, og vurderer kun reklamasjoner dersom produktet er solgt via Kitchenline AS. Kopi av kjøpskvittering skal legges som bilag sammen med innsendt serviceskjema. Ved mangel på kjøpskvittering vil ikke reklamasjonen bli behandlet. Det samme gjelder om ikke reklamasjon er fremsatt innen rimelig tid etter at feil/mangel ble oppdaget, senest innen 2 måneder. Det samme gjelder for retur av signert serviceskjema.

Feil, mangel eller skade som følge av feilinstallasjon eller mangelfull installasjon eller feil bruk iht leverandørs forskrifter, omfattes ikke av reklamasjonsordningen.

Skader påført produktet under transport og installasjon som ikke kan henføres til den opprinnelige leveransen fra Kitchenline, dekkes ikke av reklamasjonsordningen.

Feil som skyldes ytre påvirkning dekkes ikke av reklamasjonsordningen. Eksempler på dette er overspenning, feilbruk, følgeskader av lynnedslag, brann, vannskade ol. Det samme gjelder skader på kjøleprodukter grunnet for høye/lave omgivelsestemperaturer.

Typiske slitedeler og arbeid med å skifte disse omfattes ikke av reklamasjonsordningen.
Eksempler på dette er brytere, bryterstag, hengsler, skinner, dørpakninger, håndtak, termostater og følere samt temperaturfølere, tennere og lyspærer.

Ved reparasjon/service av produkter med vekt under 50kg må kunde selv transportere disse til serviceverksted. Ved reparasjon/service av tyngre produkter kan Kitchenline pålegge kunde å klargjøre produktet for opphenting.

Ved eventuelt ombytte må kunde akseptere at reparert produkt, såkalt bytteprodukt, kan bli levert. Ved ombytte vil opprinnelige kjøpstidspunkt stå fast som utgangspunkt for reklamasjonstiden.

Dersom det på serviceverkstedet ikke blir funnet feil på produktet, eller det blir funnet feil som ikke dekkes av reklamasjonsordningen, skal kunde selv dekke påløpte kostnader til kontroll og transport, og skal selv avgjøre om nødvendig reparasjonsarbeider skal gjennomføres.